Projekty UE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Firma Instal s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Specjalistyczna usługa doradcza usprawnienia, automatyzacji i digitalizacji procesów biznesowych realizowanych w firmie Instal s.c.„

Dofinansowanie projektu z UE: 124 780,00 zł.

Celem projektu jest usprawnienie, automatyzacja i digitalizacja procesów biznesowych dla podniesienia efektywności oraz jakości działalności zasadniczej i pomocniczej w firmie Instal; wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Usługa obejmuj także zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją usługi doradczej i koniecznego do wdrożenia jej efektów, które kompleksowo wspierać będzie zarządzanie firmą i zorientowane będzie na ofertowanie, planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji oraz magazynu.

Zakres realizowanej usługi jest następujący:

  • Audyt firmy Instal S.C. diagnozujący występujące procesy biznesowe w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem: procesów produkcji oraz magazynowania, identyfikację obszarów wymagających działań optymalizacyjnych i automatyzacyjnych, opracowanie planu działań wdrożeniowych oraz dobór narzędzi Lean Manufacturing.
  • Doradztwo ekspertów wdrażających usprawnienia w zdiagnozowanych obszarach funkcjonowania firmy.
  • Działania sprawdzające i korygujące proces wdrożenia usprawnień optymalizujących, automatyzujących i dygitalizujących.
  • Analiza osiągniętych rezultatów wdrożenia usługi oraz rekomendacje na przyszłość.
  • Opracowanie i przekazanie dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradczej m.in.: raportów, map procesów, schematów, standardów, dokumentacji technicznej zakupu wartości niematerialnych i prawnych.
  • Zakup, dostawę oraz wdrożenie rozwiązania informatycznego bezpośrednio związanego z realizacją usługi doradczej i koniecznego do wdrożenia jej efektów, które kompleksowo będzie wspierać zarządzanie firmą i zorientowane będzie na ofertowanie, planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji oraz magazyn.